CAMPAIGN OF CONVERSION

CAMPAIGN OF CONVERSION

द्वितीय खंड: धम्मदीक्षेची मोहीम

CAMPAIGN OF CONVERSION

Previous book                                     Next page

भाग पहिला: भगवान बुद्ध आणि त्यांचा विषादयोग

१. धर्मोपदेश करावा की करू नये

२. ब्रम्ह सहंपती सुवार्ता जाहीर करतो

३. धम्मदीक्षेचे दोन प्रकार

भाग दुसरा: परिव्राजकांची धम्मदीक्षा.

१. सारनाथ येथे आगमन

२. बुद्धाचे पहिले प्रवचन.

३. भगवान बुद्धाचे पहिले प्रवचन–विशुद्धी मार्ग

४. भगवान बुद्धाचे पहिले प्रवचन (चालू ) –अष्टांगिक मार्ग किंवा सदाचाराचा मार्ग

५. भगवान बुद्धाचे पहिले प्रवचन–शीलमार्ग (चालू )

६. भगवान बुद्धाचे पहिले प्रवचन (पूर्ण)

७. परित्राजकांची प्रतिक्रिया.

भाग तिसरा: उच्चकुलीन आणि पवित्र व्यक्तींची धम्मदीक्षा

१. यशसची धम्मदीक्षा

२. काश्यप बंधूंची धम्मदीक्षा

३. सारीपुत्त आणि मोग्गलान यांची धम्मदीक्षा

४. राजा बिबिसाराची धम्मदीक्षा

५. अनाथपिंडकाची धम्मदीक्षा

६. राजा प्रसेनजित याची धम्मदीक्षा

७. जीवकाची धम्मदीक्षा

८. रट्टुपालाचे धर्मांतर

भाग चवथा : घरचे निमंत्रण

१. शुद्धोधनची शेवटची भेट

२ .यशोधरा व राहूल ची भेट

३. शाक्‍्यांनी केलेले स्वागत

४. बुद्धाला गृहस्थाश्रमी बनविण्याचा शेवटचा प्रयत्न.

५ .भगवान बुद्धाचे उत्तर

६ .मंत्र्याचे प्रत्युत्तरात ताधताततताशायातगातगाती

७. भगवान बुद्धाचा मनोनिग्रह

भाग पाचवा: धम्मदीक्षेच्या मोहिमेस पुन्हा सुरुवात

१. खेडवळ ब्राम्हणांना धम्मदीक्षा

२. उत्तरावतीच्या ब्राम्हणांना धम्मदीक्षा

भाग सहावा: कनिष्ठ आणि सामान्यजनांची धम्मदीक्षा

१. उपाली न्हाव्यास धम्मदीक्षा

२. सुनीत नावाच्या भंग्यास धम्मदीक्षा

३. सोपाक आणि सुप्पीय या अस्पृश्यांना धम्मदीक्षा

४. सुमंगल इत्यादि हीन जातीतील लोकांना धन्मदीक्षा

५. महारोगी सुप्रबुद्धाची धम्मदीक्षा

भाग सातवा: स्त्रियांची धम्मदीक्षा

१. महाप्रजापती गौतमी, यशोधरा आणि तिच्या मैत्रिणी यांना धम्मदीक्षा

२. चंडालिका प्रकृतीची धम्मदीक्षा

भाग आठवा: पतित व गुन्हेगार यांची धम्मदीक्षा

१. एका उडाणटप्पूची धम्मदीक्षा

२. अंगुलीमाल नावाच्या दरोडेखोराची धम्मदीक्षा

३. इतर गुन्हेगारांची धम्मदीक्षा

४. धम्मीक्षेची जोखीम

Previous book                                     Next page


The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar