MAN WHO WAS GAUTAMA

MAN WHO WAS GAUTAMA

BOOK EIGHT: THE MAN WHO WAS SIDDHARTHA GAUTAMA

बुद्ध आणि त्यांचा धम्म

अष्टम खंड: बुद्धांचे व्यक्तिमत्व

MAN WHO WAS GAUTAMA

Previous book                                    Next Page

 

भाग पहिला: त्यांचे व्यक्तिमत्व

१. त्यांची देहाकृती

२. प्रत्यक्ष पाहिलेल्यांची साक्ष

३. त्यांचे नेतृत्व-सामर्थ्य

 

भाग दुसरा: त्यांची मानवता 

१. त्यांची करुणा- महाकारुणिकता

२. दु.खितांचे दु:खहरण-दुःखांचा उपशमनकर्ता

  • (१): विशाखेचे सान्त्वन

  • (२): किसा-गौतमीचे सान्त्वन

३. रुग्णांबह्दल चिंता

४. असहिष्णुंच्या बाबतीत त्यांची उदारता

५. समता आणि समान व्यवहाराचे समथर्न

 

भाग तिसरा: त्यांची आवड-नावड.

१. त्यांना दारिद्र नापसंत होत

२. त्यांना संग्राहक वृत्ती नापसंत होती

३. त्यांची सौंदर्याची आवड

४. त्यांची सौंदर्याबद्दल आसक्ती

उपसंहार

भगवान बद्धांच्या महंत्तेची प्रशंसा

२. त्यांच्या धम्माचा प्रसार करण्याची प्रतिक्षा

३. भगवान बुद्धांच्या स्वदेशप्रत्यागमनासाठी प्रार्थना

Previous book                                    Next Page


 The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar
error: Content is protected !!