SANGH Index

SANGH Index

BOOK FIVE: THE SANGH Index

बुद्ध आणि त्यांचा धम्म

पंचम खंड: संघ

THE SANGH Index

Previous book                                    Next Page

भाग पहिला: संघ

१. संघ आणि त्याची संघटना

२. संघप्रवेश

३. भिक्खु आणि त्याच्या प्रतिज्ञा

४. भिक्खू आणि धार्मिक दोष.

५. भिक्खु आणि प्रतिबंध

६. भिक्खु आणि शिष्टाचाराचे नियम

७. भिक्खु आणि दोषपरीक्षा

८. भिक्खु आणि अपराध स्वीकृती

भाग दुसरा: भिक्खू आणि त्यांच्याविषयी भगवान बुद्धाची कल्पना

१. भिक्खू कसा असावा यासंबंधी बुद्धाची कल्पना

२. भिक्खु आणि तपस्वी

३. भिक्खु आणि ब्राम्हण

४. भिक्खु आणि उपासक

 

भाग तिसरा: भिक्खुची कर्तव्ये

१. भिक्खुची नवदीक्षितांसंबंधी कर्तव्य

२. धम्मदीक्षा ही चमत्काराने करावयाची नाही

३. धम्मपरिवर्तन हे बळाने करावयाचे नसते

४. भिक्खु धम्मप्रचारासाठी झटले पाहिजे

 

भाग चवथा: भिक्खू आणि उपासक

१. भिक्षापाश

२. परस्परावरील परिणाम

३. भिक्खूचा धम्म आणि उपासकाचा धम्म

 

भाग पाचवा: उपासकासाठी नियम

१. धनवंतासाठी विनय

२. गुहस्थासाठी विनय

३. पुत्रांसाठी विनय

४. शिष्यासाठी विनय

५. पति-पत्नीसाठी विनय

६. धनी व सेवक यांसाठी विनय

७. निष्कर्ष

८. कन्येसाठी विनय

Previous book                                    Next Page


 The Buddha and His Dhamma, by Dr. B. R. Ambedkar
error: Content is protected !!